Göteborg granskar Ibn Rushd. Vad har hänt?

Våren 2020 skickar studieförbundet Ibn Rushd Väst in en ansökan om bidrag för verksamhet i Göteborg. Det blir startskottet på en lång och omfattande granskning av Ibn Rushd präglad av felaktigheter och partipolitiska utgångspunkter. Det som utspelar sig har lite att göra med vad Ibn Rushd har kapacitet och ambition att leverera i Göteborg. Granskningen når snabbt orimliga proportioner och mycket står på spel. Ärendet används som hävstång för att öka granskningshetsen och snabba på avfinansieringen av civilsamhället så väl nationellt som i Kristianstad eller Kalmar. Nedan följer en överblick av Göteborgs granskning av Ibn Rushd.

28 mars förväntas nämnden fatta beslut om Ibn Rushds bidrag. Men myter om studieförbundet sprids utav enskilda debattörer och politiker och riskerar att stå i vägen för ett positivt besked. Ibn Rushd har hittills stått utan bidrag sedan 2020 i Göteborg trots att tre granskningar från staden har föreslagit att Ibn Rushd ska ha bidrag. Nämnden har ändå valt att strypa bidraget. Ärendet har anmälts två gånger till förvaltningsrätten. En gång för brott mot offentlighetsprincipen för att avgörande handlingar undanhölls, vilket förvaltningsrätten höll med om. En gång för brott mot likabehandlingsprincipen, ett ärende som fortfarande hanteras i Kammarrätten.

ETC släpper granskning om Göteborg och Ibn Rushd. ”Sveriges längsta visklek”:

Läs hela artikelserien här.

Amnesty International Sverige uttalar sig om avslagsbeslutet i Göteborg 2022: ”Beslutet att neka Ibn Rushd bidrag riskerar att hota religions- och föreningsfriheten”.

Läs hela utallandet här.

Enligt en oberoende rapport beställd av Studieförbunden i samverkan nationellt (maj 2022): övriga studieförbund agerar inte eller tar ställning för Ibn Rushd för att man är rädd att det ska straffa sig eller riskera det egna bidraget

Uppdatering 16 mars 2022.

Ibn Rushd studieförbund överklagar Göteborg stads beslut att avslå deras bidragsansökan. Skälet är att flera ambitiösa och omfattande granskningar slår fast att Ibn Rushd uppfyller kraven för bidraget. Men den kommunala nämnden väljer att bortse från det.

– I Göteborg har man passerat gränsen för negativ särbehandling. Socialnämndens beslut bär väg för att alla regler kan omförhandlas om dem inte passar partiets hållning eller om den som beslutet berör inte passar normen. Göteborgarna måste kunna lita på att samma regler som gäller mig, gäller också min granne, säger Zana Muhammad, förbundsordförande för Ibn Rushd studieförbund och överklagande part i Förvaltningsrätten.

Läs hela pressmeddelandet här.

Sverigedemokraternas kampanj om att avfinansiera svenskmuslimskt föreningsliv får effekt i Göteborg. Socialnämnden centrum avslår Ibn Rushd studieförbunds bidragsansökan. Beslutet bryter mot likabehandlingsprincipen menar Ibn Rushd, som både når upp till bidragskraven och rekommenderas få bidrag utav Göteborgs förvaltning. Socialnämnden centrum bordlade de resterande nio studieförbunds bidragsbeslut. Men alla nio förväntas få bifall.

 Det är oklart vad som händer nu. Göteborgspolitikerna uppger att de vill ha ett jämlikt Göteborg. Men beslutet betyder att rätten till bildning försvagas i Göteborg för en del av Göteborgs medborgare, dessutom en religiös minoritet, säger Malin Novén Distriktschef i Ibn Rushd Västra

Läs hela pressmeddelandet här.

Uppdatering 20 februari 2022.

På tisdag fattar Göteborg beslut om bidrag till studieförbunden. I samband med detta sprids felaktig information om Ibn Rushd på Twitter i vad som verkar vara ett försök att stoppa dess bidrag.

– För att värna den svenska folkbildningstraditionen önskar Ibn Rushd klargöra att de rykten som nu sprids helt saknar grund, säger Alve Högman förbundschef för Ibn Rushd studieförbund.

Enligt en twittertråd initierad av akademikern och opinionsbildaren Magnus Ranstorp håller Ibn Rushd sina samverkanspartners hemliga och dubbelfinansierar sin verksamhet. Detta stämmer inte. Spridningen av dessinformation riskerar ändå att ha en omfattande inverkan på Socialnämnden centrums beslut om bidrag till studieförbunden.

Läs hela pressmeddelandet här.

Uppdatering 23 juli 2021.

Efter avslagsbeslut i Göteborg tillsätts en utredning 2020-10-23 för att säkerställa att Ibn Rushd följer demokratiska värderingarna i Västra Götaland Region. Västra Götalands Region gör bedömningen att Ibn Rushd uppfyller Regionens villkor och att Ibn Rushd är viktig för Regionen. Granskningen finner 2021-07-23 att: ” verksamhet som Västra Götaland Region finansierar hos Ibn Rushd inte strider mot Västra Götaland Regions styrdokument.” och finner att att varken kritiken mot Ibn Rushd eller Göteborgs avslag är relevant för regionens bedömning. Västra Götalands Region fortsätter finansierar Ibn Rushd Västra Götalands Region.

Granskningen finner 2021-07-23 att: ” verksamhet som VGR finansierar hos Ibn Rushd inte strider mot VGRs styrdokument.”

Uppdatering 20 april 2021

Studieförbundet Ibn Rushd får rätt. Kammarrätten slår fast att Göteborg stad bröt mot offentlighetsprincipen när staden hemlighöll avgörande dokument som stoppade bidrag till Ibn Rushd tidigare i år. Beslutet kommer bara två veckor efter att justistieombudsmannen, JO, beslutat att Göteborg stad brutit mot yttrandefriheten när de försökte stoppa en muslimsk filmskapare från att tala på en HBTQ-festival.

– Att vi inte fått ta del av och besvara de handlingar som vägt tyngst i vårt eget ärende är ett demokratihaveri. Tack vare kammarrättens dom får vi nu gehör för att Göteborg stad har gjort fel i sin granskning av oss. En del av felen är lagliga överträdelser. Det enda rätta är att riva upp beslutet, säger Alve Högman, förbundschef för Ibn Rushd.

Läs hela pressmeddelandet här.

Uppdatering 19 maj 2021.

En majoritet av politikerna i Socialnämnd centrum i Göteborg har beslutat att neka Ibn Rushd bidrag som ges till alla statsbidragsberättigade studieförbund för 2021. Detta trots att förvaltningen som bereder ärendet har gjort en samlad bedömning att Ibn Rushd ska få bidrag på samma sätt som andra studieförbund i Göteborg. Det saknas sakliga skäl för politikernas beslut.

– Såväl Folkbildningsrådet som professor Erik Amnå genom sin studie När tilliten prövas, och nu även Göteborgs stads förvaltning har kommit fram till att Ibn Rushd uppfyller kraven för bidrag till studieförbund, säger Alve Högman, förbundschef på Ibn Rushd.

Ibn Rushds distriktschef Malin Novén beklagar det politiska beslutet att neka Ibn Rushd bidrag i Göteborg, ett beslut som går emot bedömningen från stadens egna tjänstemän.

Läs hela pressmeddelandet här.

Granskningen av Göteborg stad, liksom Folkbildningsrådets granskningar och Erik Amnås forskningsstudie av Ibn Rushd När tilliten prövas 2019, visar att Ibn Rushd lever upp till kraven som ställs på svenska studieförbund. Inklusive demokratikravet. Det står klart: Ibn Rushd Västra uppfyller kraven för bidragsansökan i Göteborg 2020.

En saklig granskning utgår från följande principer: ett sakligt underlag, bedömning utifrån tillämpliga regelverk, likabehandling och god förvaltningssed. Dessa principer står inte kommuner fritt att applicera när de anser att det passar dem. Utan dem ska appliceras odiskriminerat och proportionerligt. Vi uppmanar Göteborgs politiker att fatta ett sakligt beslut den 23 februari.

I januari 2021 får Ibn Rushd möjlighet att komplettera utifrån revisionsbyrån KPMGs rapport. Tack vare den möjligheten klargörs att det som KPMG identifierat som allvarliga felaktigheter i själva verket beror på missförstånd om vilka underlag som efterfrågats, bristande förståelse hos KPMG om folkbildningens principer och hur studieförbund i stort arbetar. Direkta feltolkningar hade kunnat klaras upp redan med ett enkelt telefonsamtal mellan Göteborg och Ibn Rushd. En dialog som i ett tidigare skede hade kunnat spara både tid och värdefulla skattepengar. KPMG medger att kompletteringar hade varit möjliga om det funnits mer tid.

När ärendet går upp för beslut i nämnden i december får inte Ibn Rushds möjlighet att bemöta kritik, korrigera felaktigheter eller komplettera. Göteborg gör en allvarlig avvikelse från förvaltningslagens intentioner att delge viktig information om ett ärende till den som ärendet berör. Men information om granskningsrapporterna läcker till media. Den läckta informationen gör det möjligt för Ibn Rushd att kommentera och peka på direkta fel i den ekonomiska granskningen som staden beställt av revisionsbyrån KPMG. Något som i sin tur leder till att många nämndledamöter bedömer att mer information behövs, istället för att avslå Ibn Rushds ansökan där och då. Nämnden beslutar igen att återremittera ärendet.
Principen om informationsinhämtning innebär att information ska hämtas genom relevanta källor, inklusive de organisationer som berörs. Men istället för att rådfråga Erik Amnå, den forskare som faktiskt gjort en forskningsstudie om Ibn Rushd, hänvisar man till opinionsdrivande docenter och ledarskribenter. Opinionsjournalistik kan inte rimligen ligga till grund för en kommuns beslut. Trots detta består Göteborgs granskning till stor del av insamlade debattartiklar och twittertrådar som kan tänkas vara föreningar till last i relation till stadens lokalt antagna “demokrativillkor”. Villkor vars selektiva tillämpning i allt större omfattning hindrar religionsutövande att organisera sig i den grundlagsskyddade föreningsformen.

I återremissen beslutar nämnden om två utökade granskningsuppdrag. Dels att granska studieförbundets ekonomi, och dels att granska Ibn Rushds medlems- och samarbetsorganisationer. Dessa två granskningsrapporter ligger sedan till grund för ett tjänsteutlåtande till nämndens sammanträde i december 2020. Vid sammanträdet har granskningarna uppskattningsvis kostat drygt 300.000kr och inbegriper felaktiga uppgifter.

I Sverige finns det tio studieförbund som får del av offentliga medel. I Göteborg är bidraget till studieförbund baserat på föregående års verksamhet och en del av bidraget är volym- och målgruppsbidrag. I samband med Ibn Rushds ansökan om bidrag 2020 noterar Göteborg att antalet deltagare kraftigt minskar 2018 för att sedan kraftigt öka 2019. Den ansvariga nämnden fattar beslut om återremiss, en rimlighetsbedömning ska utreda vad som ligger bakom skillnaderna. Vid återrapporteringen konstaterar förvaltningen att skillnaden beror på ändrade bidragsregler och inte avvikelser i Ibn Rushds verksamhet. Granskningen kommer fram till att den reella ökningen av deltagare i Ibn Rushds verksamhet är rimlig och att Ibn Rushd har rätt till bidrag för studieförbund. Ändå fattar nämnden beslut om återremiss.

Folkbildning med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.

Studieförbundet Ibn Rushd i Göteborg

“För många är vi den första samhällsaktören som man möter.
Och för vissa den enda kulturella bron mellan olika livsåskådningar.”
 

Vår verksamhet i Göteborg:

  • 25 848 timmar i Göteborg
  • 2 300 deltagare i Göteborg
  • Enligt studieförbunds- granskningen 2021, endast 43 felrapporterade studietimmar i Göteborg. 1000 timmar flyttas inom distriktet från Göteborg till Borås.

Vi samlar störst andel (SCB, 2018):

  • Unga
  • utrikesfödda
  • personer med kort utbildningsbakgrund.
  • ”Nybörjare” – personer som aldrig tidigare deltagit i studiecirkel/ folkbildningsaktivitet

Vårt uppdrag:

Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.

Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.

Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan, detta genom kultur- och kunskapsinsatser.

En demokratisk organisation:

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND, Distrikt Västra är ett distrikt inom Ibn Rushd Studieförbund. Distrikt Västra är en självständig juridisk enhet med egen ekonomisk förvaltning, styrelse och stadgar. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Motioner till stämman kan väckas av styrelserna för medlemsorganisationer inom distriktet och av distriktsstyrelsens ledamöter. Motioner ska lämnas till distriktsstyrelsen senast tre veckor innan stämman. Distriktet deltar även med ombud på förbundsstämman

Vi verkar i prioriterade områden i Göteborg: Angered, Bergsjön, Lövgärdet, Hjällbo, Hammarkullen och Biskopsgården. 

 

LÄS MER OM VÅRT ARBETE I GÖTEBORG HÄR!

Vill du veta mer? Läs vidare via länkarna nedan

Vanliga frågor om Ibn Rushd
Göteborgs granskning
Erik Amnås forskningsstudie